Bedrijfsongevallen, beroepsziektes en overige werk gerelateerde incidenten komen veelvuldig voor. Het leidt tot (groot) persoonlijk leed voor de betrokken werknemer en vormt een substantiële kostenpost voor het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat bijna tweehonderdduizend werknemers het slachtoffer zijn geworden van een arbeidsongeval, gebukt gaan onder een beroepsziekte of slachtoffer zijn geworden van een incident dat verband houdt met het werk. Verder blijkt uit onderzoek dat alleen al met de loondoorbetaling van het (ziekte)verzuim door arbeidsongevallen ruim 1,2 miljard euro aan kosten gemoeid is.

Risicofactoren

Juist vanwege ongemak en het verdriet dat met een beroepsziekte of ongeluk op het werk voor werknemers gepaard gaat, en tegelijkertijd ook om een werkgever te behoeden voor schadeclaims, is het in het grootste belang van iedere werkgever om ten behoeve van haar medewerkers een beleid ter preventie van ongevallen en beroepsziektes op te stellen. Dit is maatwerk. Zo zijn de risicofactoren voor arbeidsongevallen en beroepsziektes zeer divers: risicogroepen, sectoren & arbeidsomstandigheden tonen grote samenhang met de kans op een arbeidsongeval of beroepsziekte. Zo heeft een werknemer in de horeca, bouw, of vervoerssector de grootste kans op een arbeidsongeval. Als wordt gekeken naar risicogroepen dan hebben werknemers met een lagere opleiding, werknemers van allochtone herkomst en werknemers van vijfenvijftig jaar en ouder een verhoogde kans. En als wordt gekeken naar veiligheid op de werkvloer en arbeidsomstandigheden dan leveren factoren zoals: gevaarlijk werk, werken onder tijdsdruk, werken in een omgeving met veel lawaai, werkzaamheden waar kracht voor nodig is en ook ongewenst gedrag van collega’s, leidinggevenden, klanten, patiënten e.d. op de werkvloer, allemaal een (sterk) verhoogd risico op een arbeidsongeval.

Preventie van bedrijfsongevallen en  beroepsziektes

Een eerste stap om een bedrijfsongeval of beroepsziekte te voorkomen is het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De verplichting tot het opstellen van een RI&E geldt voor alle werkgevers ongeacht de omvang van het bedrijf. Dat staat in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Wanneer een werkgever geen RI&E heeft uitgevoerd kan de werkgever een boete krijgen wanneer de Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet wordt standaard door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) naar de RI&E gevraagd. Een RI&E moet aangevuld zijn met een praktisch plan van aanpak wat inzicht geeft in, preventie biedt aan en dus een antwoord geeft op de risico’s die met het werk en de organisatie samengaan. Een goed doordachte en uitgewerkte RI&E is het startpunt van een veilige en gezonde werkplek en werkomgeving.

Aanpak bij aansprakelijkheid: juridisch maatwerk

Wanneer een RI&E ontbreekt, niet compleet is, of niet langer actueel, dan is dit niet alleen een (bestuursrechtelijke) overtreding van de arbeidsomstandighedenregelgeving maar vormt deze tekortkoming ook in veel gevallen een aanwijzing dat een werkgever (civielrechtelijk) aansprakelijk is. Het betreft hier een vingerwijzing, geen feit. Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever tegenover de werknemer doet zich namelijk in meerdere gedaantes voor met  – zowel bij de (klassieke) bedrijfsongevallen, als ook bij beroepsziektes en bij overige werk gerelateerde ongevallen – een heel eigen juridisch kader met eigen wettelijke normen, toepassingsbereik en begrenzingen. De rechtspraak op het terrein  van werkgeversaansprakelijkheid is zo overvloedig als dat het ook genuanceerd is met oog voor kleine details die grote verschillen betekenen.

Meer informatie

Onze Vakgroep Arbeidsrecht begeleidt zowel HR-managers alsook werknemers in de breedste zin des woords, bij het opstellen en beoordelen van instrumenten om de risico’s op bedrijfsongevallen, beroepsziektes en overige werk gerelateerde incidenten aan te pakken en te verminderen.

Wilt u advies of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan rechtstreeks contact op met één van onze advocaten Arbeidsrecht. Mail hiervoor naar: bindels@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.