Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien.

DUO en Studielink

De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de uitschrijving bij de school of universiteit geregeld is. Niets is echter minder waar! Iedere (tussentijdse) uitschrijving moet apart – en dus los van DUO – plaatsvinden bij de school of universiteit (via Studielink). DUO doet dit niet en met alleen een uitschrijving bij DUO loopt de verplichting om collegegeld te betalen dan ook gewoon door.

Een ander veelvoorkomend misverstand is dat veel studenten in de onjuiste veronderstelling verkeren dat wanneer zij in het eerste jaar vóór 1 februari met hun studie stoppen het reeds betaalde collegegeld dan wordt kwijtgescholden en zij dus recht hebben op terugbetaling van reeds betaald collegegeld. Dit is niet het geval. Onder omstandigheden worden het studentenreisproduct en – voor zover van toepassing – (aanvullende) beurs automatisch een gift.

Bij (tussentijdse) uitschrijving moeten twee situaties worden onderscheiden. Er bestaat namelijk een verschil tussen de situatie van studenten die wettelijk collegegeld betalen en de studenten die het instellingscollegegeld betalen.

Terugbetaling wettelijk collegegeld

Een student heeft aanspraak op terugbetaling van 1/12e gedeelte van het door hem verschuldigde wettelijk collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn inschrijving duurt.

Simpel gezegd: De student hoeft geen collegegeld te betalen voor de maanden na zijn uitschrijving.

De uitzondering is uitschrijving in juli of augustus. Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft een student geen aanspraak meer op terugbetaling van nog resterende termijnen. Volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staat het de onderwijsinstelling niet vrij om ook in andere gevallen tot vermindering of vrijstelling van het wettelijk collegegeld over te gaan.

Het is aan de student te bewijzen dat (en wanneer) hij/zij zich heeft uitgeschreven. De verantwoordelijkheid om voor uitschrijving zorg te dragen rust dan ook op de student, tenzij hierover met de onderwijsinstellingen in een specifiek geval andere afspraken zijn gemaakt.

Terugbetaling instellingscollegegeld

Er bestaat geen wettelijke verplichting van een hbo of universiteit om tot (tussentijdse) terugbetaling over te gaan van het instellingsgeld. Ook indien de student het studiejaar niet afmaakt is hij of zij het gehele instellingscollegegeld verschuldigd. Veel onderwijsinstellingen zijn hier niettemin coulant in. Deze onderwijsinstellingen hebben een eigen regeling getroffen voor terugbetaling van instellingscollegegeld en het is dan ook belangrijk om dit altijd na te gaan.

Meer informatie

Veel studenten vergissen zich in de stappen die nodig zijn om hun studie stop te zetten en blijven daardoor met hoge kosten zitten. Ben jij ook nadat je gestopt bent met de studie nog veel collegegeld verschuldigd? Onze specialisten Onderwijsrecht adviseren je graag over de mogelijkheden de schade te beperken. Neem vrijblijvend en rechtstreeks contact op met onze Vakgroep Onderwijsrecht. Mail hiervoor naar: vanrens@honoreadvocaten.nl, karmiris@honoreadvocaten.nl of bel: 030 214 51 50.