De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.

Bevoegdheid van de GAC

Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer:

  • in- of uitschrijving (waaronder studiekeuzecheck, toelating, en dergelijke);
  • restitutie wettelijk collegegeld;
  • restitutie instellingscollegegeld;
  • financiële ondersteuning (bijvoorbeeld weigering bestuursbeurs);
  • schorsing (anders dan als gevolg van tentamenfraude);
  • vergoeding studiefinanciering;
  • hoogte collegegeld;

Over al dit soort onderwerpen kunnen studenten een bezwaarschrift indienen. Dit moet uiterlijk binnen zes weken nadat de student een besluit heeft ontvangen zijn gebeurd. Een bezwaarschrift dat na zes weken wordt ingediend is te laat en wordt niet behandeld.

Samenstelling

De GAC bestaat uit drie leden. De leden van de GAC zijn functioneel onafhankelijk. De GAC wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Behandeltermijn

Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) wordt over een bezwaarschrift binnen tien weken na ontvangst beslist.

Bij onverwijlde spoed kan aan de voorzitter van de Geschillenadviescommissie worden gevraagd om de GAC zo spoedig mogelijk bijeen te roepen en advies uit te laten brengen. In ieder geval dient binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de universiteit of hbo-instelling een beslissing op bezwaar te zijn genomen. Dit is dus zes weken sneller dan wanneer geen sprake is van onverwijlde spoed.

Mondelinge behandeling: hoorzitting

De student mag zijn standpunt mondeling tijdens een hoorzitting toelichten en zich daarbij laten bijstaan door een (juridisch) gemachtigde. De GAC kan ook vragen stellen tijdens de hoorzitting.

Beslissing op bezwaar en beroep

Na het uitbrengen van het advies door de Geschillenadviescommissie aan de universiteit dan wel hbo-instelling neemt de onderwijsinstelling een beslissing op bezwaar. De onderwijsinstelling is niet verplicht om het uitgebrachte advies over te nemen, maar moet wel als zij van dit advies wil afwijken dit gemotiveerd doen. Ook dat is een wettelijk vereiste.

Wanneer een student het niet eens is met de beslissing op bezwaar dan kan hij/zij daartegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Meer informatie

Bezwaarschriften worden bij de Geschillenadviescommissie vaak ongegrond verklaard omdat de student niet goed weet wat hij in het bezwaarschrift moet zetten. Heb jij een besluit van het College van Bestuur waartegen jij in bezwaar wilt gaan bij de GAC? Vraag advies of ondersteuning aan één van onze onderwijsrechtspecialisten.  Wij kunnen jou helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift en het voeren van de zitting. Let op de termijn van zes weken en neem vrijblijvend en rechtstreeks contract op met Merel den Hertog. Mail hiervoor naar: denhertog@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.