De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben geen studiefinanciering. Voor die gevallen is het belangrijk te weten dat er bezwaar en beroepsmogelijkheden bestaan tegen alle beslissingen van DUO.

Bezwaar

Een student kan bezwaar instellen tegen een afwijzing op de studiefinancieringsaanvraag. Het bezwaar dient te worden ingesteld binnen zes weken na datum van bekendmaking van het besluit.

Wordt het bezwaar na zes weken ingesteld dan verklaart DUO het bezwaar niet-ontvankelijk. Het bezwaar wordt dan niet inhoudelijk behandeld.

Alleen in zeer bijzondere gevallen kan een student zich met succes verzetten tegen een niet-ontvankelijkverklaring. De student dient daarvoor een beroep te doen op een verschoonbare termijnoverschrijding (onvoorziene omstandigheden). Mocht je specifieke vragen hierover hebben neem dan contact op met een van onze onderwijsrechtadvocaten voor gratis advies.

Bezwaar wordt ingesteld tegen een besluit. Een besluit is een schriftelijke beslissing. Tegen elke schriftelijke beslissing van DUO kun je dus bezwaar maken:

  • Intrekking uitwonendenbeurs;
  • Intrekking studiefinanciering van een EU-student;
  • Weigering studiefinanciering te verlenen voor een studie in het buitenland;
  • Beslissing;

Bezwaar wordt ingesteld door het indienen van een bezwaarschrift. Dat is een schriftelijk stuk waarin de juridische grondslag voor het bezwaar wordt vermeld en toegelicht aan de hand van feiten, de wet en rechtspraak.

Het bezwaarschrift wordt behandeld door de afdeling bezwaar en beroep van DUO zelf. In eerste instantie hoef je dus niet naar de rechter. Nadat je bezwaar is ontvangen en de bezwaartermijn is verstreken heeft DUO zes weken om op het bezwaarschrift te beslissen. Er vind geen zitting plaats.

De beslissing van DUO luidt ‘gegrond’ of ‘ongegrond’. Verklaart DUO het bezwaar ‘gegrond’ dan is de student in het gelijk gesteld en herziet DUO het besluit waartegen het bezwaar was ingesteld. Verklaart DUO het bezwaar ‘ongegrond’ dan is de student niet in het gelijk gesteld en blijft DUO bij haar standpunt.

Is het bezwaar ongegrond verklaard, dan kan de student in beroep bij de bestuursrechter.

Beroep

Beroep bij de bestuursrechter wordt ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank. Dit beroepschrift is niet gericht tegen het eerste besluit van DUO, maar tegen de beslissing van DUO om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Het beroepschrift lijkt qua inhoud op het bezwaarschrift. Het is een schriftelijk stuk waarin de juridische grondslag voor het beroep wordt vermeld en toegelicht aan de hand van feiten, de wet en rechtspraak. Het is echter geen kopie van het bezwaarschrift, omdat het bezwaarschrift is gericht tegen het eerste besluit. Het beroepschrift is gericht tegen de beslissing op bezwaar.

Na ontvangst van het beroepschrift stelt de bestuursrechter DUO in de gelegenheid zich over de zaak uit te laten. Dat kan DUO doen door het indienen van een verweerschrift. Daarin staat geschreven waarom DUO het bezwaar ongegrond heeft verklaard en waarom DUO vindt dat het beroep bij de bestuursrechter ook ongegrond moet worden verklaard.

Nadat de bestuursrechter het verweerschrift heeft ontvangen wordt een zitting gepland. Ter zitting worden partijen verwacht te verschijnen. De student in persoon, eventueel vergezeld door een advocaat, en van DUO verschijnt een medewerker van de afdeling bezwaar en beroep. Ter zitting mogen beide partijen hun verhaal doen, maar de zitting is ook de gelegenheid voor de bestuursrechter om vragen te stellen.

Binnen zes weken doet de bestuursrechter uitspraak. De uitspraak luidt ‘gegrond’ of ‘ongegrond’.

Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Verklaart de bestuursrechter het beroep ongegrond dan rest de student nog maar één laatste kans. De student kan in beroep bij de Centrale Raad van Beroep. De hoogste rechter in Nederland voor studiefinancieringszaken.

Een zaak bij de Centrale Raad van Beroep lijkt erg op die bij de bestuursrechter. Wel duurt de zaak veel langer en zitten er hogere rechters in de Centrale Raad van Beroep, genaamd ‘raadsheren’. 

Meer informatie

Een bezwaar- of beroepsprocedure is een complexe aangelegenheid. Het is verstandig juridisch advies in te winnen bij of ondersteuning te vragen aan een specialist onderwijsrecht. Neem hiervoor vrijblijvend en rechtstreeks contact op met één van onze specialisten. Mail hiervoor naar: karmiris@honoreadvocaten.nl of bel: 030 214 51 50.