Een klacht over een mbo-instelling kan een student indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Heeft de school geen klachtenregeling? Dan kan de student de klacht bij het bestuur van de school indienen. Maar wat als de student een klacht heeft over examens, tentamens, examinatoren of examencommissies? Het bestuur behandelt dergelijke klachten niet. Een student kan daarvoor terecht bij de Commissie van Beroep voor de Examens.

Bevoegdheid van de CBE

Bij de Commissie van Beroep voor de Examens (CBE) kan beroep worden ingesteld tegen beslissingen van:

  • Examencommissies;
  • Examinatoren;

De beslissing kan gaan over uiteenlopende zaken, zoals:

Samenstelling van de CBE

Een Commissie van Beroep bestaat uit een aantal leden en een onafhankelijke voorzitter. De leden maken in ieder geval geen deel uit van het bestuur en van de inspectie binnen een examencommissie of examinatoren. De leden worden benoemd voor een termijn van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar.

Op tijd beroep instellen

Is een student het niet eens met een beslissing van een examencommissie of examinator dan kan hij beroep instellen bij de Commissie van Beroep. Beroep wordt ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de commissie. In het beroepschrift staat waarom de student het niet eens is met de beslissing.

Het beroep moet wel tijdig zijn ingesteld.

Een student heeft slechts twee weken de tijd om het beroep in te stellen, rekenend vanaf de datum van toezending van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.

Is het beroep niet tijdig ingesteld dan is het einde verhaal. De Commissie van Beroep verklaart het beroep niet-ontvankelijk. Alleen als het beroep wegens zeer bijzondere omstandigheden niet tijdig is ingesteld kan een student zich verzetten tegen de niet-ontvankelijkverklaring.

Wanneer het beroepschrift tijdig is ingediend, stuurt de commissie een ontvangstbevestiging. Als de gegevens niet compleet zijn , wordt de student in de gelegenheid gesteld om het beroepschrift aan te vullen.

Hoorzitting en uitspraak

De Commissie van Beroep stelt eerst een onderzoek in. Er wordt een hoorzitting gehouden, zodat beide partijen hun verhaal kunnen toelichten. Ook heeft de CBE zelf vaak vragen. Wij adviseren studenten daarom om altijd aanwezig te zijn tijdens een hoorzitting. Als de CBE voldoende informatie heeft dan sluit zij officieel het onderzoek.

Op grond van de wet is de Commissie van Beroep verplicht om binnen vier weken uitspraak te doen, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken. De commissie maakt haar uitspraak bekend aan de student, diens ouders en de school.

De Commissie van Beroep kan in haar uitspraak bepalen dat de beslissing wordt vernietigd. De beslissing bestaat dan simpelweg niet meer. Een voorbeeld:

De examencommissie komt tot de vaststelling dat de student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt en geeft een negatief bindend studieadvies. De onderwijsovereenkomst wordt beëindigd en de student wordt uitgeschreven. De student vecht in beroep met succes de beslissing aan. De CBE stelt de student in het gelijk en vernietigt de beslissing. Mag de student zich dan weer inschrijven voor de opleiding? Het antwoord luidt: ja. De beslissing van de examencommissie, het bindend studieadvies, bestaat namelijk niet meer.

De commissie mag niet zelf beslissen in de zaak. Dat betekent dat, als de student in het gelijk wordt gesteld de school een nieuwe beslissing moet nemen. De commissie kan in de uitspraak wel instructies geven voor de nieuwe beslissing.

Hoewel het de bedoeling is om de procedure bij de Commissie van Beroep eenvoudig te houden, blijkt in de praktijk dat het vaak gaat om lastige materie. Ook CBE’s wijzen geregeld onjuiste uitspraken, omdat zij verkeerd worden geïnformeerd door scholen. Dat is jammer, want de uitkomst van de procedure kan grote gevolgen hebben voor een student. Het is daarom verstandig om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het onderwijsrecht. 

Meer informatie
Onze Vakgroep Onderwijsrecht ondersteunt honderden leerlingen en studenten bij procedures en rechtszaken. Wanneer je rechtsbijstand nodig hebt in een procedure bij de CBE neem vrijblijvend en rechtstreeks contact op met onze specialisten Onderwijsrecht. Mail hiervoor naar: karmiris@honoreadvocaten.nl, vanrens@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.