Procedures bij het CBE/COBEX of bij de GAC nemen vaak weken in beslag. Gedurende de procedure blijft het originele besluit van kracht: studenten aan wie een BSA is gegeven mogen geen onderwijs volgen, studenten waarvan de toelating is geweigerd mogen zich niet inschrijven, etc. Om onnodige studievertraging te voorkomen hebben deze studenten baat bij een tijdelijke maatregel. Voor deze studenten biedt de voorlopige voorziening uitkomst.

Student dreigt studievertraging op te lopen

Het opstarten van een bezwaarprocedure (bij de examencommissie) of het instellen van beroep bij het College van Beroep voor de Examens (CBE/COBEX) heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als een student het niet eens is met een besluit en tegen deze beslissing in bezwaar of beroep wil komen, dit niet tot gevolg heeft dat de student (weer) aan het onderwijs mag deelnemen.

Een procedure bij de geschillenadviescommissie (GAC) of bij het College van Beroep voor de Examens (CBE/COBEX) duurt gemiddeld zo’n tien weken. Hierdoor loopt een student al snel substantiële studievertraging op, eens te meer omdat het veelal niet haalbaar is om nog tijdens een blok of semester bij een bepaald vak te kunnen aanhaken.

Wat kan een student hiertegen doen?

Voorkom studievertraging, handel snel: vraag een voorlopige voorziening aan!

Bij een beroep (of bezwaar) tegen – bijvoorbeeld –  een negatief bindend studieadvies (negatief BSA), of bij een procedure tegen weigering toelating of uitsluiting van een toets vanwege een beschuldiging van fraude of plagiaat, kan een student verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening (veelal afgekort als: vovo) houdt in dat de student toch het onderwijs van zijn opleiding mag volgen en ook tentamens mag afleggen, alsook gebruik kan blijven maken van alle onderwijsvoorzieningen (waaronder zijn account).

Hierdoor voorkomt de student studievertraging als de student uiteindelijk het door hem ingestelde bezwaar, of beroep, of zelfs hoger beroep bij het CBHO, uiteindelijk wint.

Advies aan onderwijsinstellingen: werk mee aan een verzoek vovo

Het is verbazingwekkend dat er nog steeds zoveel onderwijsinstellingen zijn die heel kritisch kijken -soms zelfs ronduit sceptisch – naar een verzoek van een student om een voorlopige voorziening te treffen. Natuurlijk is het goed om kritisch te zijn en om niet elk verzoek van een student te honoreren, maar onze ervaring leert dat een onderwijsinstelling zich juist in veruit de meeste gevallen een dienst bewijst door een voorlopige voorziening toe te wijzen. Immers, het komt met regelmaat voor dat een uitgereikt bindend studieadvies (BSA) uiteindelijk wordt teruggedraaid, dat alsnog die extra tentamenkans wordt toegekend, of dat geen sprake blijkt te zijn van fraude of plagiaat dan wel dat de straf die aan de student is opgelegd veel te hoog is geweest en door het CBE of het CBHO wordt ongedaan gemaakt. Als de student in al die tijd niet aan het onderwijs heeft mogen deelnemen dan is de school of de universiteit voor de schade die de student hierdoor heeft geleden (studievertraging!) aansprakelijk. Door nu juist alle medewerking te verlenen aan het treffen van een voorlopige voorziening, meer in het bijzonder door leerling of de student in afwachting van de uitkomst van de bezwaar of beroep procedure gewoon toe te laten tot het onderwijs, wordt studievertraging (goeddeels) afgewend en wordt de onderwijsinstelling dus niet geconfronteerd met een enorm schadeclaim.

Een voorlopige voorziening is dan ook een win-winsituatie voor iedereen!

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) moet worden ingediend bij de Voorzitter van het College van Beroep voor de Examens (CBE/COBEX) dan wel bij de Voorzitter van de Geschillenadviescommissie (GAC).

Meer informatie

Wij adviseren alle studenten die geconfronteerd worden met mogelijke studievertraging de mogelijkheid van een voorlopige voorziening te onderzoeken. Neem gerust vrijblijvend en rechtstreeks contact op met advocaten Onderwijsrecht wanneer jij hierover vragen hebt. Neem vrijblijvend en rechtstreeks contract op met Rolf Bindels of Jillian van Damme. Mail hiervoor naar: bindels@honoreadvocaten.nl, vandamme@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.