De laatste jaren is veel te doen geweest om studievertraging en schadevergoedingen aan studenten. Zowel de Hogeschool Utrecht (HU), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universiteit van Amsterdam (UvA) als Hogeschool Inholland is meerdere malen veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan individuele studenten. Een eenvoudige zoekopdracht op google leert dat ook vele andere scholen met succes aansprakelijk zijn gesteld. Waarom worden scholen steeds vaker in rechte aangesproken? En waar hebben studenten eigenlijk recht op?

Recht op deugdelijk onderwijs

De onderwijsovereenkomst tussen een student en een onderwijsinstelling brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen mee. Tot de verplichtingen behoren bijvoorbeeld de verplichting van de student tot het betalen van collegegeld en de verplichting van de onderwijsinstelling tot het aanbieden van deugdelijk onderwijs. Deugdelijk onderwijs houdt in dat onderwijs wordt gegeven op passend niveau, door deskundige docenten en onder beschikbaar stelling van de nodige voorzieningen. Een student mag bovendien van een onderwijsinstelling verwachten dat hij bij het volgen van onderwijs voldoende begeleiding krijgt. Doen er zich gedurende het studiejaar problemen voor waardoor de studievoortgang van de student in gevaar komt, dan is de onderwijsinstelling gehouden om zich in te spannen om deze problemen samen met de student op te lossen.

Profileringsfonds

Uit onderzoek blijkt dat studievertraging vaak wordt opgelopen door het niet halen van vakken doordat studenten zich niet goed voorbereiden, een verkeerde studiekeuze maken of persoonlijke omstandigheden.

Als sprake is van studievertraging vanwege persoonlijke omstandigheden dan kan een student beroep doen op het profileringsfonds van de onderwijsinstelling. In de reglementen van de onderwijsinstellingen zijn regels hierover opgenomen. De wet schrijft een veelvoud aan voorwaarden voor.

Aansprakelijkheid school

Hierboven zijn voornamelijk omstandigheden genoemd die voor risico komen van de student. Het is ook mogelijk dat studievertraging wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van een onderwijsinstelling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het ten onrechte verstrekken van een bindend studieadvies, dat later wordt teruggedraaid.

Zo stelde de rechter in Amsterdam (d.d. 4 maart 2016) vast dat de Hogeschool van Amsterdam een student ten onrechte had uitgeschreven. De student had hierdoor een halfjaar studievertraging opgelopen. De Hogeschool van Amsterdam stelde zich op het curieuze standpunt dat de uitschrijving haar niet verweten kon worden. De rechter deelde die opvatting niet en stelde de student in het gelijk. De student kreeg bijna € 11.000,- schadevergoeding. (lees hier de volledige uitspraak)

Ook is het mogelijk dat studievertraging wordt veroorzaakt omdat een onderwijsinstelling haar zaken niet goed op orde heeft.

Zo oordeelde de rechter in Utrecht (d.d. 2 maart 2016) dat de Hogeschool Utrecht aansprakelijk is voor studievertraging die studenten van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening hebben opgelopen. De studievertraging werd veroorzaakt doordat de Hogeschool Utrecht de BIG-registratie niet op orde, waardoor de studenten geen stage konden vinden. (lees hier de volledige uitspraak)

Of een onderwijsinstelling aansprakelijk is moet steeds goed worden uitgezocht. Onderwijsinstellingen kiezen er namelijk vaak voor om alles te ontkennen, ook al liegen de feiten er niet om. Het is dan aan de student om met een goed verhaal te komen en waar nodig bewijs aan te dragen. Een van onze onderwijsrechtadvocaten kan een student daarbij helpen. 

Compensatie en schadevergoeding

Studenten die een beroep doen op het profileringsfonds krijgen meestal een vergoeding ter hoogte van maximaal één jaar studiefinanciering.

Het is ook mogelijk om schade te vorderen bij de rechter. Een student dient dan de geleden schade inzichtelijk te maken. Niet is vereist dat de student alles moet bewijzen. Zo kan een student bij de berekening van zijn vordering aansluiting zoeken bij de richtlijn voor studievertraging van de Letselschade Raad.

De richtlijn van de Letselschade Raad schat dat een jaar studievertraging in het hoger onderwijs (anno 2018) gelijk staat aan € 20.450,– netto aan inkomstenderving.

Het is daarnaast ook mogelijk om het collegegeld en andere kosten terug te vorderen. Voor de begroting van de schade zal een onderwijsadvocaat een individueel gesprek moeten voeren met een student.

Onze advocaten onderwijsrecht adviseren studenten om de schadevordering niet bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) neer te leggen.  Het CBHO is om onbekende redenen zeer terughoudend met het toekennen van schadevergoedingen.

Zo blijkt uit de uitspraak van het CBHO (d.d. 26 januari 2016) dat het CBHO zonder een nadere motivering de vordering van de student afwijst. Ook de rechter in Amsterdam, in de hierboven genoemde uitspraak, bevestigt dat het CBHO haar uitspraak niet motiveert. De rechter in Amsterdam prikt daarom terecht door deze uitspraak van het CBHO heen.

Of een onderwijsinstelling aansprakelijk is voor de studievertraging van een student is zeer afhankelijk van de zaak. Voor deze zaken is een gespecialiseerde advocaat noodzakelijk. Onze onderwijsrechtadvocaten helpen studenten graag verder. Indien de onderwijsinstelling aansprakelijk is treden onze onderwijsadvocaten altijd eerst in overleg met de onderwijsinstelling. De weg naar de rechter blijft openstaan als de onderwijsinstelling weigert om een regeling te treffen.

Meer informatie
Heb je studievertraging opgelopen door fouten van je onderwijsinstelling? Neem vrijblijvend en rechtstreeks contact op met één van onze advocaten Onderwijsrecht. Mail hiervoor naar: bindels@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.