Een school is (onder andere) bevoegd tot het toelaten, schorsen, verwijderen en laten doubleren van haar leerlingen. Samenwerkingsverbanden zijn bevoegd tot het beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen voor het speciaal onderwijs. Dit zijn besluiten die van grote invloed kunnen zijn op de betreffende leerling. Maar wat als de leerling of ouder het niet met het besluit van de school of van het samenwerkingsverband eens is? In dat geval kan de ouder (of meerderjarige leerling) in bezwaar gaan tegen het besluit. Indien het bezwaar wordt afgewezen, dan kan tegen deze afwijzing beroep worden ingesteld. Hoe gaat het instellen van bezwaar en beroep in zijn werk?

Bezwaar tegen een besluit van school

Tegen vrijwel elk besluit van de school kan bezwaar worden ingediend. De school moet ouders van de mogelijkheid van het maken van bezwaar op de hoogte stellen. Als de school dit nalaat kunnen ouders bij het schoolbestuur (of bij de directie) vragen naar de bezwaarmogelijkheden. De standaardtermijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken vanaf de datum van het besluit. Na deze zes weken kan geen bezwaar meer worden ingediend en staat het besluit vast.

Voor besluiten betreffende de toelating en verwijdering van leerlingen geldt een aanvullende regel. Ouders kunnen in dit geval niet enkel bezwaar indienen bij de school zelf, maar ook om een advies vragen bij de Geschillencommissie passend onderwijs. De Geschillencommissie is enkel bevoegd om advies te geven over besluiten die zien op de weigering van toelating van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, over besluiten die zien op verwijdering van een leerling en op het bij- of vaststellen van een ontwikkelingsperspectief. Het advies van de Geschillencommissie is niet bindend. Echter, als de school het advies van de Geschillencommissie niet overneemt, moet zij gemotiveerd aangeven waarom niet.

Een verzoek om advies bij de Geschillencommissie en een bezwaar bij het schoolbestuur kunnen tegelijkertijd worden ingediend. Indien tegelijkertijd een procedure bij de Geschillencommissie en bij de school wordt opgestart, dan zal de bezwaarprocedure bij de school worden opgeschort. Met andere woorden: de school wacht op het advies van de Geschillencommissie. Het is niet aan te raden om enkel om advies te vragen bij de Geschillencommissie. Het advies van de Geschillencommissie is niet bindend, de school kan dit advies dus naast haar neer leggen. Tegen het advies kan geen beroep worden ingesteld. Als de bezwaartermijn op het moment van het verkrijgen van het advies reeds is verlopen, dan is staat het besluit vast en kan niet alsnog bezwaar bij het schoolbestuur (en later een eventueel beroep) worden ingediend.

Tegen de beslissing op bezwaar van het schoolbestuur kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Bezwaar tegen een besluit van het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband is bevoegd om besluiten te nemen over de toelating en de toelaatbaarheid van leerlingen voor het speciaal onderwijs. Tegen deze besluiten kan bezwaar bij het samenwerkingsverband worden ingesteld. Ook hierbij geldt een bezwaartermijn van zes weken.

Het bezwaar moet worden behandeld door een bezwaarcommissie. Deze bezwaarcommissie kan door het samenwerkingsverband zelf worden aangesteld, maar het samenwerkingsverband kan zich ook aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Er dient nog steeds bezwaar te worden ingediend bij het samenwerkingsverband zelf. Het samenwerkingsverband stuurt het bezwaar vervolgens door naar de LBT.

De LBT geeft een advies af aan het samenwerkingsverband, naar aanleiding waarvan het samenwerkingsverband het besluit zal moeten heroverwegen en eventueel zal moeten herroepen. Tegen het besluit van het samenwerkingsverband kan vervolgens beroep worden ingesteld.

Beroep bij de rechtbank

Na het doorlopen van een bezwaarprocedure (bij het schoolbestuur of bij het samenwerkingsverband) wordt een beslissing op bezwaar genomen. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De beroepstermijn bedraagt zes weken.

Beroep instellen bij de rechtbank kan door het sturen van een brief naar de rechtbank met daarin uw gegevens, het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de redenen waarom u beroep wilt instellen.

Na indiening van het beroepschrift zal de rechtbank vragen aan het schoolbestuur of aan het samenwerkingsverband om te reageren op het beroepschrift met een verweerschrift. Hierna zal een zitting worden ingepland. Op deze zitting kunnen beide partijen nogmaals (desgewenst) hun standpunten toelichten. De rechtbank bepaalt hierna welke partij in het gelijk wordt gesteld. De verliezende partij kan tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

Meer informatie

Onze Vakgroep Onderwijsrecht ondersteunt partijen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures bij (onder andere) bezwaarcommissies, de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs en de rechtbank. Wilt u advies of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan rechtstreeks contact met op met onze Vakgroep Onderwijsrecht. Mail hiervoor naar: uijterwaal@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.