Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State (ABRvS). De ABRvS behandelt rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.

Bevoegdheid van de ABRvS

Bij ABRvS kan beroep worden ingesteld tegen beslissingen van onderwijsinstellingen. Die beslissingen zijn meestal:

  • afkomstig van het College van Bestuur (CvB), of;
  • een uitspraak van het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Het kan gaan over verschillende zaken, waaronder:

  • bindend studieadvies;
  • iudicium abeundi;
  • financiële ondersteuning;
  • toelating tot een masteropleiding;
  • decentrale selectie;
  • weigering van een vrijstelling;
  • Fraude en plagiaat;
  • overtreding van ordemaatregelen.

De procedure bij ABRvS is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De samenstelling

De samenstelling van de ABRvS is bij wet geregeld. De rechters van de ABRvS en de plaatsvervangende leden worden bij koninklijk besluit benoemd voor het leven. De samenstelling van de ABRvS is hier gepubliceerd.

Een zaak kan worden behandeld door een enkelvoudige of een meervoudige kamer van de ABRvS. De enkelvoudige behandeling houdt in dat één rechter zich over de zaak uitlaat. Bij een meervoudige behandeling buigen drie rechters zich over de zaak. Uitgangspunt is behandeling in een meervoudige kamer.

Hoger beroep, griffierecht en ontvankelijkheid

Een student kan zich verzetten tegen een besluit van het College van Bestuur of een uitspraak van het CBE door hoger beroep in te stellen bij de ABRvS. Hoger beroep wordt ingesteld door het indienen van een hoger beroepschrift bij de de ABRvS.

Let op: de termijn voor het schriftelijk indienen van een hoger beroepschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum van toezending van het besluit of de uitspraak waartegen hoger beroep wordt ingesteld.

Is het beroep niet tijdig ingesteld, dan verklaart de ABRvS de student (appellant) niet-ontvankelijk. Het beroep wordt dan niet inhoudelijk behandeld en de zaak is definitief afgedaan.

Als de gegevens niet compleet zijn wordt er gelegenheid geboden om het hoger beroepschrift aan te vullen.

Voor de behandeling van de zaak is griffierecht verschuldigd aan de ABRvS. Het griffierecht bedraagt €50,-.  Bij een gegrondverklaring van het beroep wordt het griffierecht verhaald op de hogeschool of universiteit.

Let op: het griffierecht moet tijdig worden voldaan, anders verklaart de ABRvS het hoger beroep niet-ontvankelijk!

Hoorzitting

Als het hoger beroep op tijd is ingesteld en het griffierecht tijdig is voldaan gaat de ABRvS over tot behandeling van de zaak.

Eerst verzoekt de ABRvS de onderwijsinstelling de op de zaak betrekking hebbende stukken op te sturen en een verweerschrift in te dienen. De onderwijsinstelling krijgt daarvoor een termijn van zes weken na de dag van verzending van het hoger beroepschrift aan hen.

Daarna volgt een zitting. De ABRvS roept de student en de school tenminste een week voor de zitting op om te verschijnen. Zowel de student als het college van bestuur, de examinator, de examencommissie of het CBE krijgen tijdens de zitting de mogelijkheid hun standpunten toe te lichten. Partijen krijgen meestal maar 5 minuten om hun zaak toe te lichten. Vaak volgen daarna vragen van de ABRvS aan beide partijen. Voor de gehele zaak wordt ongeveer dertig tot vijfenveertig minuten uitgetrokken.

Uitkomst van de procedure

De ABRvS beslist binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek. Het onderzoek wordt doorgaans direct na de hoorzitting gesloten. In bijzondere omstandigheden kan de ABRvS deze termijn met zes weken verlengen.

In tegenstelling tot het CBE heeft de ABRvS meer bevoegdheden. Zo mag kan de ABRvS een beslissing van het college van bestuur of een uitspraak van het CBE vernietigen en zelf direct de uitkomst bepalen. Een student hoeft dan niet nog een procedure te doorlopen om duidelijkheid te verkrijgen over zijn rechtspositie.

Meer informatie

Heb jij een besluit ontvangen van het CBE/COBEX of het CvB en wil jij tegen dit besluit in (hoger) beroep bij de ABRvS? Vraag advies of ondersteuning aan één van onze onderwijsrechtadvocaten.  Wij kunnen jou helpen bij het opstellen van een beroepschrift en het voeren van de zitting. Let op de termijn van zes weken en neem vrijblijvend en rechtstreeks contact op met Merel den Hertog. Mail hiervoor naar: denhertog@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.