De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort vraagstukken wint de Dienst Uitvoering Onderwijs advies in bij de EP-Nuffic (Nuffic): het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs.

Meeneembaarheid studiefinanciering

Nuffic adviseert Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onder meer over de waardering van buitenlandse opleidingen.

Nuffic onderzoekt of de buitenlandse opleiding met een afgeronde Nederlandse hoger onderwijs opleiding kan worden vergeleken. Is dat het geval, dan geeft de Nuffic een positief advies af aan DUO en is het meestal mogelijk om voor de buitenlandse opleiding dezelfde studiefinanciering te krijgen als voor de studie in Nederland.

Uiteindelijk beslist DUO als uitvoerende organisatie of studiefinanciering wordt toegekend voor het volgen van een opleiding in het buitenland. Tegen een afwijzing van een aanvraag staat bezwaar en beroep open. 

Bezwaartermijn

Een student kan bezwaar instellen tegen een afwijzing op de studiefinancieringsaanvraag. Het bezwaar dient te worden ingesteld binnen zes weken na datum van bekendmaking van het besluit.

Wordt het bezwaar te laat (na zes weken) ingesteld dan verklaart DUO het bezwaar niet-ontvankelijk. Het bezwaar wordt niet behandeld.

Alleen in zeer bijzondere gevallen kan een student zich met succes verzetten tegen een niet-ontvankelijkverklaring. De student dient daarvoor een beroep te doen op een verschoonbare termijnoverschrijding (onvoorziene omstandigheden).

Het advies van Nuffic

Op grond van de wet mag DUO haar besluit baseren op het advies van de Nuffic. Het volstaat voor DUO om daarbij alleen te verwijzen naar het advies. Een aanvullende motivering is in beginsel niet vereist. Wel dient DUO zich ervan te vergewissen dat het onderzoek verricht door de Nuffic op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.

In de praktijk maakt DUO hier weinig werk van. DUO neemt namelijk het advies van de Nuffic klakkeloos over, zonder enige controle.

Feit is dat ook de Nuffic fouten maakt. Helaas blijkt dat vaker voor te komen dan gedacht. Het loont daarom om een afwijzing goed te bestuderen en het advies van de Nuffic onder de loep te nemen. De Nuffic gaat namelijk uit van standaarden en oppervlakkig eigen onderzoek. De Nuffic gaat bijna nooit op bezoek bij buitenlandse onderwijsinstellingen. Zij doen vooral onderzoek naar de juridische status van een opleiding.

Een snelle zoektocht op het internet leert dat ook het hoogste gerechtscollege in studiefinancieringszaken (de Centrale Raad van Beroep) niet altijd overtuigd is van het advies van de Nuffic:

Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep (d.d. 11 januari 2013) al eens dat ook de Nuffic/DUO wel eens last heeft van tunnelvisie. In die zaak had de Nuffic bij de beoordeling van de opleiding gebruik gemaakt van eigen criteria. De Nuffic had in haar advies aan DUO vastgesteld dat niet was voldaan aan de door haar opgestelde criteria. Om die reden adviseerde de Nuffic DUO om geen studiefinanciering toe te kennen aan de student. De student wees terecht op een ander document, nota bene ook afkomstig van de Nuffic. Het was onduidelijk waarom de Nuffic daar geen rekening mee had gehouden. Het advies van de Nuffic was onvoldoende gemotiveerd en de Raad stelde de student in het gelijk.

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat het loont om het advies van de Nuffic goed te bestuderen. Het advies van de Nuffic moet wel kloppen als DUO verder geen onderzoek wil verrichten. De Nuffic moet daarom zorgvuldig tot haar besluitvorming komen. Dat betekent dat zij goed onderzoek moet verrichten en haar besluit deugdelijk moet motiveren. Met andere woorden, de student moet met het advies van de Nuffic uit te voeten kunnen.

Het is dus belangrijk om na te gaan of het besluit goed is gemotiveerd. Zijn er bijvoorbeeld evidente aanknopingspunten waaruit het tegendeel blijkt? Hoe is de Nuffic tot haar advies gekomen? Het zijn relevante vraagstukken waarop een bezwaar of beroepsprocedure zomaar eens gewonnen kan worden.

De door de Nuffic opgestelde adviezen en rapporten vormen vaak een goed startpunt, maar soms sluipen er toch fouten in. Helaas neemt DUO de adviezen meestal klakkeloos over. 

Meer informatie

Heeft de Nuffic over jouw situatie een ongunstig advies uitgebracht? Neem dan binnen zes weken na ontvangst van het besluit vrijblijvend en rechtstreeks contact op met één van onze specialisten onderwijsrecht. Mail hiervoor naar: karmiris@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.