/
 Arbeidsrecht

Het door schandalen geteisterde UWV schendt ook de AVG: een werknemer is langdurig arbeidsongeschikt vanwege een burn-out. Na ruim anderhalf jaar ziekte beschouwt de werknemer zich weer volledig hersteld. De werknemer treedt in dienst bij een nieuwe werkgever. Het UWV heeft echter nooit een betermelding voor de werknemer ontvangen en volgens de gegevens van het UWV was deze werknemer nog steeds ziek. De nieuwe werkgever van de werknemer staat bij het UWV geregistreerd als de actuele werkgever en het UWV stuurt aan deze werkgever dan ook een brief waarin het UWV mededeelt dat de medewerker langer dan anderhalf jaar ziek is en binnenkort een WIA-uitkering kan aanvragen. De nieuwe werkgever wist echter helemaal niet dat de werknemer langdurig arbeidsarbeidsongeschikt was geweest en vraagt tekst en uitleg aan de werknemer. De werknemer op haar beurt begint een rechtszaak tegen het UWV.

UWV handelt in strijd met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De werknemer is van oordeel dat het UWV op onrechtmatige wijze persoonlijke en medische gegevens van haar aan haar nieuwe werkgever heeft verstrekt. Daardoor is zowel haar recht op privacy alsook haar recht op gegevensbescherming geschonden. UWV heeft gehandeld in strijd met de AVG en als gevolg daarvan heeft zij schade geleden. Deze schade is vooral gelegen in de omstandigheid dat de mededeling aan de nieuwe werkgever over de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer werd gedaan op een moment waarop de nieuwe werkgever moest beslissen of de arbeidsovereenkomst met de medewerker zou worden verlengd.

UWV vindt dat de mededeling dat een werknemer langer dan anderhalf jaar ziek is niet onrechtmatig of in strijd met de AVG

Het UWV voert aan dat de wet haar verplicht om aan een werkgever ter kennisgeving een afschrift van de zogenoemde attenderingsbrief WIA te verstrekken. Deze brief is volgens het UWV niets anders dan een kennisgeving die centraal in een geautomatiseerd proces vervaardigd wordt en niet ondertekend wordt verstuurd. Volgens haar gegevens was de werknemer nog steeds ziek en daarom is de betreffende attenderingsbrief verzonden. De mededeling dat de werknemer ‘langer dan anderhalf jaar ziek’ is, is een standaard zinsnede, aldus UWV. Verder is er geen enkel medisch gegeven over de medewerker met de nieuwe werkgever gedeeld.

De kantonrechter maakt korte metten met dit verweer

De kantonrechter stelt vast dat het hier een mededeling betreft dat de werknemer langdurig ziek is (geweest). De kantonrechter overweegt verder dat – ook zonder nadere details of medische gegevens – het hier gaat om een gevoelige mededeling over een langdurige ziekte aan een nieuwe werkgever. Deze mededeling kan voor een werknemer ernstige nadelige gevolgen hebben. Het UWV had dan ook nader onderzoek dienen te doen (bijvoorbeeld door navraag te doen bij de werknemer) alvorens de bewuste brief te verzenden.

UWV moet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Het UWV voert verder nog aan dat de inbreuk die zij maakt op de persoonsgegevens van de werknemer haar niet kan worden toegerekend. Volgens het UWV had de oude werkgever de werknemer moeten beter melden. Indien de herstelmelding had plaatsgevonden zou de bewuste brief niet zijn verzonden.

Hierover oordeelt de kantonrechter dat een werknemer behoort te worden beschermd in zijn of haar belang dat persoonsgegevens, waaronder het gegeven dat een werknemer langdurig ziek is (geweest), niet zonder zijn of haar toestemming aan derden wordt verstrekt. Bij het uitvoeren van haar wettelijke taak heeft het UWV een zelfstandige verplichting om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

De rechter vervolgt:

de mededeling dat werknemer langdurig ziek was heeft de werkgever niet bereikt als gevolg van het achterwege blijven van een betermelding (…), maar als gevolg van het achterwege blijven van een inhoudelijke controle (…) waarvan UWV (..) had behoren te weten dat daartoe alle aanleiding bestond. Het feit dat daaraan kennelijk geen bewuste keuze ten grondslag ligt, maar het gevolg is van de wijze waarop UWV haar geautomatiseerde systemen heeft ingericht vormt geen verzachtende omstandigheid. Integendeel: het feit dat UWV haar systemen kennelijk zo heeft ingericht dat het voor haar medewerkers niet mogelijk is (…) om vooraf een controle uit te oefenen alvorens mededeling wordt gedaan over de gezondheidstoestand van een werknemer aan derden, vormt een extra reden om de bovenbedoelde onrechtmatige gedraging aan UWV toe te rekenen.

Werknemer heeft recht op schadevergoeding

De kantonrechter komt tot de slotsom dat de werknemer in haar persoon is aangetast en aanspraak heeft op vergoeding van immateriële schade. Dit laatste volgt ook uit de AVG. Van geestelijk letsel hoeft geen sprake te zijn. Voldoende is dat een aantasting in de persoon kan worden aangenomen. Hierbij overweegt de kantonrechter verder dat de AVG het begrip ‘schade’ ruim uitlegt. De rechter overweegt dat vaststaat dat tegen de wil van de werknemer derden (namelijk leidinggevenden en medewerkers van de nieuwe werkgever) kennis hebben gekregen van de ziekte van de werknemer. Dit gebeurde bovendien in een periode waarin de nieuwe werkgever moest beslissen over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Het risico dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd werd hierdoor vergroot. Dit heeft angst en stress veroorzaakt bij de werknemer. Aan de werknemer wordt een schadevergoeding van 250 euro toegekend.

Meer informatie

Vragen omtrent privacy en de toepassing van de AVG? Leg uw casus voor aan één van onze advocaten. Mail hiervoor naar bindels@honoreadvocaten.nl of bel: 030 214 51 50.

 

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2019:6490