/
 Familierecht

Heeft uw ex-echtgenoot als alimentatiegerechtigde een inspanningsverplichting om meer te verdienen of kan hij/zij stil blijven zitten? In deze blog zal worden ingegaan op de vraag wanneer sprake is van een inspanningsverplichting om in eigen inkomsten te voorzien, wanneer aan de inspanningsverplichting is voldaan en op wie de bewijslast rust.

Partneralimentatie 

De rechter kan op basis van artikel 1:156 lid 1 BW bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de (ex-)echtgenoot die niet voldoende inkomsten voor zijn/haar levensonderhoud heeft en die ook niet in redelijkheid kan verwerven, een uitkering tot levensonderhoud toekennen ten laste van de andere (ex-)echtgenoot.

Er dient aldus sprake te zijn van een behoeftigheid aan partneralimentatie. De behoefte van partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de welstand van de (ex-)echtgenoten aan het einde van het huwelijk, het uitgavenpatroon en het inkomensniveau. Daarnaast zijn de te verwachten kosten van levensonderhoud ná het huwelijk van belang. 

Inspanningsverplichting 

Uit jurisprudentie blijkt dat de ex-echtgenoot die partneralimentatie ontvangt op grond van artikel 1:156 lid 1 BW een inspanningsverplichting heeft. Die inspanningsverplichting houdt in dat er actief moet worden gezocht naar betaald werk. Het versturen van slechts één sollicitatieactiviteit per maand is niet voldoende om aan de inspanningsverplichting te voldoen. Er zal regelmatig moeten worden gesolliciteerd dan wel op andere wijze getracht moeten worden een inkomen te genereren. De alimentatiegerechtigde kan dus niet jaren stil blijven zitten. 

Bewijslast

Aan de zijde van de alimentatieplichtige is een gemotiveerde onderbouwing vereist van alle aanwezige relevante omstandigheden die aan elke zaak eigen zijn. Omstandigheden zoals: de zorg voor minderjarige kinderen, de leeftijd, opleiding, poging tot omscholing, werkervaring, arbeidsverleden, de geboden tijd om werk te zoeken, de gezondheid, een eventuele ziektegeschiedenis en de mogelijkheid tot het interen op eigen vermogen.

Conclusie

De opstelling van de alimentatiegerechtigde die onvoldoende aantoonbare inspanning levert om in eigen levensonderhoud te voorzien is van belang voor de vraag of de partneralimentatie op nihil moet worden gesteld. Een opstelling waarbij de alimentatiegerechtigde meent dat het niet op zijn/haar weg ligt om inspanningen goed te onderbouwen, acht de rechtspraak niet passend bij de eigen verantwoordelijkheid om in eigen behoefte te voorzien.

Meer informatie 

Van een onderhoudsgerechtigde mag in redelijkheid worden verlangd dat hij/zij alles in het werk stelt om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. Indien u het vermoeden heeft dat uw alimentatiegerechtigde ex-partner te lang stil zit, kunt u zelf in actie komen door contact op te nemen met één van onze familierecht advocaten. Mail hiervoor naar: uijterwaal@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.