/
 Onderwijsrecht

In dit actualiteitenoverzicht vind je uitspraken over:

  • collegegeld;
  • cum laude;
  • migrerend werknemer;
  • ov-boete;
  • verwijdering (mbo).

Wij zijn specialisten op het gebied van onderwijsrecht. Om onze kennis op peil te houden zorgen wij ervoor dat wij altijd op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak. Zo weten wij wat er speelt. Deze kennis delen wij graag. In deze maandelijkse rubriek vind je dan ook een overzicht van relevante jurisprudentie op het gebied van onderwijsrecht.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)

CBHO 2021/010 (collegegeld)

Feiten: een student volgt een pre-masterprogramma (60 EC) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op 15 EC na behaalt de student de pre-master. Hij schrijft zich in voor het volgende studiejaar, waarin hij de resterende 15 EC moet behalen. De Rijksuniversiteit vraagt hiervoor een aanvullend bedrag aan collegegeld van ruim €500,-, zijnde een vergoeding voor 15 studiepunten. De student wenst echter het bedrag welke hij in het eerste studiejaar heeft betaald voor het volgen van 15 EC terug te krijgen, dan wel te verrekenen met het bedrag voor het tweede jaar.

Beoordeling: het CBHO oordeelt dat dat de Rijksuniversiteit alle onderdelen van de pre-master heeft aangeboden in het betreffende studiejaar en dat de student derhalve ook onderwijs heeft genoten. De student heeft zich ingeschreven voor alle vakken en alle tentamens afgelegd, maar heeft een verzoek tot herinschrijving moeten indienen wegens het niet behalen van 15 EC. Dit verzoek tot herinschrijving wordt gezien als een nieuwe inschrijving voor de pre-master en er is derhalve geen sprake van een doorlopende inschrijving. Het CBHO oordeelt dat de Rijksuniversiteit terecht een nieuwe vergoeding heeft mogen vragen voor de herinschrijving. Daarnaast acht het CBHO deze vergoeding ter hoogte van €500,- redelijk voor de resterende 15 EC. Restitutie van de niet behaalde 15 EC is volgens het CBHO niet aan de orde, nu de Rijksuniversiteit niet voorziet in restitutie voor niet behaalde studiepunten.

Uitkomst: het CBHO verklaart het beroep ongegrond en stelt daarmee de onderwijsinstelling in het gelijk.

CBHO 2021/023 (cum laude)

Feiten: een student verzoekt de examencommissie van de Universiteit Leiden het predicaat “cum laude” toe te kennen voor het examen propedeuse Rechtsgeleerdheid, omdat zij een gewogen gemiddelde had van 7,83. De examencommissie heeft het verzoek afgewezen omdat het gemiddelde cijfer te laag is om in aanmerking te komen voor het predicaat “cum laude”. De student gaat in beroep en voert aan dat sprake is van bijzondere omstandigheden.

Beoordeling: het CBHO overweegt allereerst dat het toekennen van het predicaat “cum laude” een bevoegdheid is van de examencommissie. Bij de toepassing van deze bevoegdheid komt de examencommissie beoordelingsvrijheid toe. Dat het CBE niet concreet heeft gedefinieerd wat de examencommissie onder “andere bijzondere omstandigheden” als bedoeld in de OER zou moeten verstaan, betekent niet dat de beslissing van het CBE daarom in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Of sprake is van dergelijke omstandigheden dient juist per geval te worden beoordeeld. Dat de vorm van het onderwijs als gevolg van de coronacrisis is aangepast, kan in redelijkheid niet worden aangemerkt als zijnde een bijzondere omstandigheid die het niet voldoen aan het vereiste gewogen gemiddelde kan compenseren

Uitkomst: het CBHO stelt de onderwijsinstelling in het gelijk en oordeelt dat het CBE en de examencommissie terecht het verzoek van de student hebben afgewezen.

DUO

Rechtbank Noord-Holland, 12 mei 2021 (ov-boete)

Feiten: een student schrijft zichzelf uit per 1 mei. De student zet echter pas in augustus haar studentenreisproduct stop. DUO vordert om die reden een bedrag terug van €600,- omdat de student ten onrechte gebruik zou hebben gemaakt van haar studenten-ov. De student stelt dat zij slechts een halve kalendermaand van haar studenten-ov gebruik heeft gemaakt.

Beoordeling: DUO heeft bij de Regisseur Studenten Reisrecht reisgegevens van de student opgevraagd. Deze reisgegevens waren niet voorhanden. DUO heeft haar stelling, dat de student in de maanden mei, juni en juli gebruik heeft gemaakt van haar studentenreisproduct, niet onderbouwd met bewijsstukken. Dit betekent dat het bestreden besluit niet op een deugdelijke motivering berust. De rechtbank houdt de student wel aan haar stelling dat zij één halve kalendermaand van haar ov gebruik heeft gemaakt.

Uitkomst: de rechtbank geeft de student gelijk. De student hoeft slechts een bedrag van €75,- terug te betalen.

Overig

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 mei 2021 (verwijdering mbo)

Feiten: een student op het ROC wordt verwijderd wegens wangedrag. De student is autistisch en heeft een angststoornis waarvoor hij onder psychiatrische behandeling staat. Een medestudent klaagt dat de student haar in een supermarkt zou hebben lastiggevallen en racistisch zou hebben bejegend. Naar aanleiding van het incident wordt een gesprek ingepland tussen de student, zijn moeder en de loopbaanadviseur. Tijdens dit gesprek geeft de loopbaanadviseur aan dat het wellicht slim is om de studie tijdelijk stop te zetten zodat de student meer behandelingen kan ondergaan. Hierop wordt de student boos en schreeuwt hij naar de loopbaanadviseur: Behandeling? Een Tbs-behandeling bedoel je? Ik zal ze reden geven om mij een Tbs-behandeling te geven: ik ga je vermoorden.’ Hierna wordt de student verwijderd.

Beoordeling: voor de regels omtrent verwijdering van een mbo-student moet worden gekeken in de reglementen van de onderwijsinstelling. Het hof is van oordeel dat sprake is van ernstig wangedrag welke verwijdering rechtvaardigt. Volgens de reglementen van de onderwijsinstelling is in voorkomende gevallen een waarschuwing vereist voordat een student kan worden verwijderd. Het hof is van oordeel dat in onderhavig geval geen voorafgaande waarschuwing vereist was. Het handelen van de student getuigt immers van ernstig wangedrag welke niet meer gecorrigeerd kan worden. Het geven van een waarschuwing heeft dan geen nut.

Uitkomst: het hof geeft de onderwijsinstelling gelijk. Het verwijderingsbesluit blijft staan.

Meer informatie

Heb je een kwestie of geschil waarover jij advies wilt hebben? Wil jij juridische bijstand bij een (beroeps)procedure? Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten onderwijsrecht om jouw zaak te bespreken. Mail hiervoor naar: vandamme@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.