/
 Onderwijsrecht

Het College van Beroep van de Examens van de Hogeschool Utrecht heeft op 22 december 2015 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde zaak over het beroep van een zieke studente aan wie een bindend studieadvies was verleend. Ze mag verder studeren.

Te weinig studiepunten behaald

De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid; dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen en zelfs enkele tentamens gemist. De tentamens die zij wel had gemaakt verliepen niet goed. Aan het einde van het studiejaar had zij slechts 5 studiepunten gehaald.

Negatief bindend studieadvies

De examencommissie verleende aan haar om die reden een negatief bindend studieadvies. Daardoor mocht zij niet verder studeren. Tegen dit bindend studieadvies kwam zij in beroep bij het

Studievertraging gedeeltelijk schuld van studente?

De examencommissie erkende dat bij studente sprake was van ziekte en dat dit als persoonlijke omstandigheid dient te worden meegewogen bij het al dan niet verlenen van een negatief bindend studieadvies. De examencommissie verweet studente echter, naast onvoldoende studievoortgang, ook dat zij geen gebruik had gemaakt van de mogelijke voorzieningen die de Hogeschool biedt om tegemoet te komen aan studenten waarbij persoonlijke omstandigheden een rol spelen. Studente gaf ter zitting aan dat voor haar niet voldoende duidelijk was welke voorzieningen beschikbaar waren.

Grote verantwoordelijkheid onderwijsinstelling

Het College is van oordeel dat hier een grote verantwoordelijkheid bij de opleiding ligt. Wanneer een student tijdig zijn of haar omstandigheden meldt wordt vanwege de kennis van een studieloopbaanbegeleider, maar met name van een studentendecaan, een actieve opstelling verwacht voor wat betreft de ondersteuning van het verzoek om passende voorzieningen. Het College is van oordeel dat de studentendecanen de studente hadden moeten informeren over welke voorzieningen er mogelijk zijn en wat studente zou moeten doen om die voorziening toegekend te krijgen. Het enkel verwijzen naar procedures vindt het College onvoldoende.

Het College geeft daarmee een krachtig signaal af. Studenten die wegens beperkingen moeite hebben aan het gehele onderwijsprogramma deel te nemen moeten in de gelegenheid worden gesteld een aangepast programma te volgen én de opleiding moet hen daarover informeren en begeleiden bij het aanvragen van deze voorzieningen. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat de student de opleiding op de hoogte stelt van de persoonlijke omstandigheden.

Persoonlijke omstandigheden tijdig melden!

Als bij een student omstandigheden spelen die het moeilijk maken aan het onderwijs deel te nemen doet de student er goed aan deze omstandigheden te melden bij de tutor of decaan. De onderwijsinstelling kan dan rekening houden met de omstandigheden. Ook kan daarmee, net als bij deze student, voorkomen worden dat er door een negatief bindend studieadvies een einde komt aan de opleiding. Uit deze zaak blijkt nog maar eens dat ook indien omstandigheden niet gemeld zijn een beroep daarop nog steeds kan slagen. Het beroep van deze studente werd gegrond verklaard.

Voor iedere student die graag wil doorstuderen na een bindend studieadvies loont het om juridisch advies in te winnen. In veel gevallen kan het studieadvies worden vernietigd of kunnen afspraken worden gemaakt met de onderwijsinstelling over voorwaardelijke voortzetting van de opleiding.

Meer informatie

Heb jij vragen over het bindend studieadvies? Neem dan rechtstreeks en vrijblijvend contact op met onze advocaten onderwijsrecht. Mail hiervoor naar: vandamme@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.