/
 Onderwijsrecht

Op 1 augustus 2023 treedt de Wet verbetering rechtsbescherming mbo-studenten in. De wet heeft als doel om de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren en de administratieve lasten van onderwijsinstellingen te verminderen. Belangrijke speerpunten van de wet zijn het verbeteren van de voorziening van informatie aan studenten en het vergemakkelijken van het aanvechten van besluiten. Mbo-studenten worden veelal in gelijke positie gebracht als hbo- en wo -studenten. Lees hierover ook ons whitepaper.

Wat verandert er?

De onderwijsovereenkomst wordt afgeschaft. Voortaan ontstaat na een (schriftelijke bevestiging van de) inschrijving een rechtsverhouding tussen onderwijsinstelling en student. Elke onderwijsinstelling moet één faciliteit hebben waar studenten terecht kunnen met klachten en geschillen. Dit loket stuurt de klachten en geschillen door naar het juiste orgaan. Naast een Commissie van Beroep moet uw instelling ook beschikken over een Geschillenadviescommissie, ter behandeling van bezwaren.

Wat verandert er?

De informatievoorziening aan studenten moet worden verbeterd: de Onderwijs- en Examenregeling en het Studentenstatuut moeten worden aangevuld en verduidelijkt en studenten moeten worden gewezen op de verschillende wijzen van rechtsbescherming. Studenten kunnen voortaan hoger beroep instellen bij de Raad van State. Dit maakt de (financiële) drempel voor het starten van een procedure (waarbij voorheen bij de dure civiele rechter moest worden aangeklopt) een stuk lager.

Praktische tips

  • Door afschaffing van de onderwijsovereenkomst kunt u het aanmeld- en inschrijfproces zo inrichten dat de student alle benodigde gegevens al bij aanmelding moet verstrekken.
  • Vraag studenten om vóór 1 juli aan te geven of zij hun aanmelding willen handhaven zodat u goed zicht kunt houden op de verwachte instroom.
  • Pas uw OER en Studentstatuut aan. Neem in ieder geval op: regels omtrent het verlenen van vrijstellingen, de procedures omtrent verzuim, schorsing en verwijdering en de procedures omtrent de behandeling van klachten en geschillen.
  • Maak de OER en het Studentenstatuut bekend door deze op uw website te plaatsen.
  • Laat studenten alle klachten en geschillen aanbrengen bij één e-mailadres of één digitaal loket (bijvoorbeeld: het Klachtenloket of Studentenbezwaren).
  • Let op termijnen: een bezwaar moet binnen 10 weken na ontvangst zijn afgehandeld, een bezwaar tegen verwijdering moet binnen 4 weken zijn afgehandeld.

Het is belangrijk dat alle wijzigingen vóór de start van studiejaar 2023-2024 zijn geïmplementeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanstaande wetswijziging of wenst u meer informatie, bijvoorbeeld middels een (in-house) cursus? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze onderwijsrecht advocaten, mail hiervoor naar bindels@honoreadvocaten.nl of bel: 030 214 51 50.