/
 Onderwijsrecht

Zo kopte de media onlangs naar aanleiding van een uitspraak in een door Honoré Advocaten gevoerde procedure tegen de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De HvA is aansprakelijk voor de opgelopen studievertraging, aldus de rechter.

Vergoeding door DUO of door de onderwijsinstelling?

Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student aanspraak maken op compensatie bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of via een gerechtelijke procedure tegen de onderwijsinstelling.

Schadevergoedingsprocedure bij de rechter

De student uit de bovengenoemde zaak had van zijn onderwijsinstelling ten onrechte een bindend studieadvies gekregen. Tegen het bindend studieadvies is succesvol beroep ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). De student heeft door het onterecht afgegeven studieadvies studievertraging opgelopen. Om een vergoeding te krijgen voor de opgelopen studievertraging is de student procedure gestart bij de burgerlijke rechter. De HvA vond dat zij niet verplicht was om de student te compenseren voor het door het studieadvies veroorzaakte studievertraging. De kantonrechter dacht daar anders over.

Duur studievertraging en hoogte vergoeding

Na het bindend studieadvies heeft de student hemel en aarde moeten bewegen om weer deel te mogen nemen aan het onderwijs. De HvA heeft de student een half jaar na het afgeven van het studieadvies weer ingeschreven. Al met al heeft de student een half jaar studievertraging opgelopen.  In de gerechtelijke procedure heeft de student een bedrag ad  € 9.787,50 gevorderd. De student heeft gesteld dat hij door de opgelopen studievertraging zes maanden later zal afstuderen. Hij vindt daardoor naar verwachting ook zes maanden later een baan, waardoor hij zes maanden aan salaris misloopt. Voor de berekening van de misgelopen inkomsten is aansluiting gezocht bij de richtlijn voor studievertraging van de Letselschade Raad.

Oordeel rechter: onderwijsinstelling zit fout

In de gerechtelijke procedure heeft de HvA alles uit de hoge hoed getoverd om aan aansprakelijkheid te ontkomen. De HvA heeft aangevoerd dat het allemaal niet zo ver was gekomen als de student zijn persoonlijke omstandigheden tijdig, dat wil zeggen ruim voor het afgeven van het studieadvies, had aangekaart bij de studentendecaan.

Volgens de rechter snijdt dat verweer geen hout. Als de HvA, zoals zij volgens de wet verplicht is, de student de kans had gegeven zijn verhaal te vertellen dan was de HvA op de hoogte geraakt van zijn persoonlijke omstandigheden.

Ook schuwde de HvA niet om de zaak te bagatelliseren, zij betoogde dat het haar te maken verwijt zo gering is dat daarop geen vordering tot schadevergoeding kan worden gebaseerd. De rechter heeft in onmiskenbare bewoordingen duidelijk gemaakt dat hij die opvatting niet deelt, “al was het maar vanwege de onmiddellijke, onomkeerbare en ernstige gevolgen voor de student, die voor de HvA voorzienbaar waren”. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de rechter al hetgeen de student heeft gevorderd volledig heeft toegewezen.

Recht op vergoeding?

Of een student recht heeft op compensatie voor de opgelopen studievertraging is erg zaakafhankelijk. Het is belangrijk om te achterhalen waar de studievertraging door is veroorzaakt en of de onderwijsinstelling wettelijke verplichtingen heeft geschonden. Over de hoogte van de compensatie is met deze zaak weer duidelijk geworden dat studievertraging door de schuld van de onderwijsinstelling een student kan rekenen op een vergoeding van circa € 1.700,- per maand.

Meer informatie

(Toekomstige) studievertraging? In veel gevallen loont het om advies in te winnen bij onze Vakgroep Onderwijsrecht. Neem rechtstreeks en vrijblijvend contact op met een van onze onderwijsrechtadvocaten. Mail hiervoor naar: bindels@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.