/
 Onderwijsrecht

De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.

BIG-registratie

Enkele hogescholen – waaronder de HU en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) – bieden de opleiding Medische Hulpverlening (BMH) aan. Deze opleiding beoogt op te leiden voor verschillende beroepen in de medische sector. Om de beroepen te mogen uitoefenen is registratie vereist in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). De HU heeft de opleiding niet op tijd aangemeld voor registratie. Door het ontbreken van de registratie zijn stagebedrijven niet bereid studenten stageplaatsen aan te bieden.

Enkele honderden studenten hebben studievertraging opgelopen, omdat er onvoldoende stageplaatsen beschikbaar zijn gekomen. Bovendien – en door het ontbreken van een BIG-registratie – hebben heel veel studenten moeite met het vinden van een baan die aansluit op de opleiding.

Overwegingen van de rechter

De vraag die de rechter heeft beantwoord is als volgt: Is de HU aansprakelijk voor de schade die de studenten lijden? Het korte antwoord: Ja.

Allereerst overweegt de rechtbank dat één van de hoofdverplichtingen van een onderwijsinstelling daarin is om de student in staat te stellen zonder noemenswaardige studievertraging af te studeren. Ook moet de onderwijsinstelling ervoor zorgen dat afgestudeerden in aanmerking komen voor de functies waarvoor de opleiding opleidt.

Vervolgens overweegt de rechtbank dat aan de zorgvuldigheid die een onderwijsinstelling jegens (aankomend) studenten moet betrachten, hoge eisen mogen worden gesteld. Voor studenten is belangrijk dat zij de opleiding in de nominale studieduur kunnen afronden en daarna in aanmerking komen voor een op de studie aansluitende functie. Een onderwijsinstelling dient zich dit goed te realiseren.

De stelling van de HU dat het de verantwoordelijkheid van studenten is om een stageplaats te vinden wordt door de rechtbank weggewuifd. Het is aan de onderwijsinstelling om ervoor zorg te dragen dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn, aldus de rechter. Ook het argument van de HU dat bij een nieuwe opleiding studenten er rekening mee moeten houden dat het moeilijker is om een passende baan te vinden vindt geen gehoor. De rechter oordeelt dat studenten er van uit mogen gaan dat zij na afronding van hun opleiding in aanmerking komen voor een daarop aansluitende functie

De uitspraak van de rechtbank is dan ook kraakhelder. In een eerdere door Honoré Advocaten gevoerde zaak had de rechtbank al geoordeeld dat op een onderwijsinstelling een bijzondere zorgplicht rust om studenten, dan wel hun ouders, tijdig en volledig te informeren over hun studie en studentenrechten.

Onderwijsinstelling vaak onzorgvuldig

Goed en duidelijk: wet en rechtspraak leggen aan onderwijsinstellingen bijzondere en hoge zorgvuldigheidseisen op. Dat het zo nu en dan misgaat is dan ook niet onbegrijpelijk; iedereen maakt fouten. Het is daarentegen wel onbegrijpelijk, onaanvaardbaar en – vooral – frustrerend voor studenten (en hun ouders) dat de HU weigert om haar tekortkomingen in te zien. Laat staan dat zij bereid is om haar fouten te erkennen.

Deze zaak staat niet op zichzelf. Regelmatig komen wij de situatie tegen dat onderwijsinstellingen aangeven zich weliswaar verantwoordelijk te voelen, maar absoluut niet aansprakelijk.

Onderwijsinstellingen leggen de lat steeds hoger en van studenten wordt steeds meer verwacht. Vanzelfsprekend brengt dit met zich dat onderwijsinstellingen ook zichzelf de maat moeten nemen. En helaas gebeurt dat laatste – zo zien wij regelmatig – in onvoldoende mate met alle gevolgschade voor studenten van dien.

Voor iedere student die studievertraging oploopt of schade ondervindt door tekortschietend of onrechtmatig handelen loont het om juridisch advies in te winnen. Neem vrijblijvend contact op met onze onderwijsrechtadvocaten. Wij adviseren graag over de mogelijkheden. Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl.