/
 Onderwijsrecht

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies van hun kind, ouders die het niet eens zijn met de groepsindeling of vinden dat onvoldoende wordt opgetreden tegen pesters. Ouders klagen veelvuldig en het staat hen ook vrij om hun mening te uiten en inzichten te delen over het onderwijs van hun kind. Maar soms gaan ouders te ver en verandert het klagen in het verstoren van de orde. Wanneer gaat klagen te ver? Hoe kan een school optreden tegen dergelijk onacceptabel gedrag?

Veelvoorkomende klachten

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs behandelt klachten van ouders. De klachten kunnen gaan over besluiten genomen door de school maar ook over bejegening van medewerkers van de school jegens ouders of kind. Veelvoorkomende soorten klachten zien op:

  • de begeleiding van het kind en het niveau van het onderwijs;
  • de inhoud en toon van de communicatie met de ouders;
  • groepsindeling en bevordering.

Wanneer gaat klagen te ver?

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ouders mogen in dat kader bepaalde inspanningen van de school verwachten. Als ouders het niet eens zijn met gedragingen of besluiten van de school dan mag hier over geklaagd worden. Dit is hun goed recht. Klagen kan echter te ver gaan als door het klagen buitenproportioneel beslag wordt gelegd op de aandacht van de school, of als de orde binnen de schoolomgeving wordt bedreigd. In die gevallen mag een school maatregelen nemen tegen de ouders.

Ter illustratie: klagen kan te ver gaan wanneer ouders elke dag de school bestoken met telefoontjes en klaagmails, wanneer ouders medewerkers van de school beledigen en intimideren of wanneer ouders de school op social media zwartmaken.

Mogelijke maatregelen om onacceptabel gedrag tegen te gaan

Er zijn drie algemene categorieën van maatregelen die een school kan nemen om onacceptabel gedrag van ouders tegen te gaan:

  • het opleggen van een contactregeling;
  • het opleggen van een toegangsverbod;
  • verwijdering van het kind.

Bij het opleggen van een contactregeling kan de ouder worden beperkt in zijn of haar mogelijkheden contact op te nemen met de school. Denk hierbij aan maatregelen zoals: ‘ouders mogen enkel nog communiceren met de directeur, niet met de groepsleerkracht’ en ‘van e-mails van de ouders zal enkel kennis worden genomen zolang de inhoud van de e-mail niet beledigend of aanstootgevend is’.

Het opleggen van een toegangsverbod gaat alweer een stapje verder. Hierbij wordt aan de ouders de toegang tot de school en/of het schoolplein ontzegd.

Let op: specificeer het toegangsverbod altijd in reikwijdte en duur. Voor hoe lang wordt aan ouders de toegang ontzegd? Wat gebeurt er na einde van het verbod? Hoe wordt tijdens de duur van het verbod gewerkt aan een duurzame oplossing van de problemen tussen ouders en school?

Voor het opleggen van alle bovenstaande maatregelen geldt dat duidelijk moet worden aangegeven naar aanleiding van welke gedragingen van de ouders de maatregel wordt opgelegd en dat de maatregel voldoende moet worden gemotiveerd.

Verwijdering van het kind

Verwijdering van het kind wegens het gedrag van de ouders is een zeer ingrijpende en verstrekkende maatregel die gelukkig zelden hoeft te worden genomen. Feitelijk wordt hier het kind gestraft voor het gedrag van de ouders. Dat kan wringen maar in sommige gevallen is het helaas noodzakelijk en derhalve toegestaan. Om verwijdering te rechtvaardigen moet sprake zijn van een ernstige en/of voortdurende verstoring van de orde op school. Het moet ouders bekend zijn dat hun gedrag onacceptabel is. Verwijdering zonder dat hieraan voorafgaand een ‘laatste kans’-waarschuwing is uitgevaardigd kan enkel indien sprake is van zodanig ernstig wangedrag van de ouders dat niet van de school kan worden gevergd dat zij nog langer met de ouders omgaan.

Meer informatie

Rolf Bindels geeft met regelmaat cursussen over dit onderwerp aan scholen en samenwerkingsverbanden. Ook interesse in een (op maat gemaakte) cursus over dit of een vergelijkbaar onderwerp? Neem contact met ons op. Mail hiervoor naar: bindels@honoreadvocaten.nl, of bel: 030 214 51 50.