/
 Onderwijsrecht

Tientallen studenten die zich hebben ingeschreven voor de studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn onjuist geïnformeerd over de uitslag van de lotingsprocedure. Het rangnummer wat studenten is toegekend op Studielink komt niet overeen met het rangnummer wat zij per brief van de VU hebben ontvangen. Aan studenten die eigenlijk (ook) geselecteerd zijn is verteld dat zij niet mogen deelnemen aan de opleiding en vice versa. De onduidelijkheid over wat er mis is gegaan is groot. Wat kunnen studenten doen?

‘Normale’ selectieprocedure Geneeskunde

Normaliter bestaat de selectieprocedure van Geneeskunde bij de VU uit twee rondes: in de eerste ronde worden cijfers en het cv beoordeeld, in de tweede ronde volgen studenten colleges aan de VU en moeten zij toetsen afleggen. De tweede ronde had op 14 maart moeten plaatsvinden. Als gevolg van corona is echter op 12 maart besloten deze (fysieke) ronde geen doorgang te laten vinden. In plaats daarvan moest de VU een nieuwe tweede selectieronde bedenken.

Wat is er mis gegaan?

Nadat ronde twee is geannuleerd is de VU op zoek gegaan naar een vervangende selectiemethode. Uiteindelijk heeft de VU twee methodes onderzocht, methode A en methode B, waarbij onder meer wordt gekeken naar de resultaten uit ronde één. De VU heeft ervoor gekozen om methode B te hanteren. Methode A moest ook wel als selectiemethode afvallen, simpelweg omdat een loting deel uitmaakt van methode A en een loting als selectiemethode wettelijk is verboden. Abusievelijk heeft de VU de verkeerde resultaten naar Studielink verzonden, namelijk de resultaten op basis van de afgekeurde en niet-geselecteerde methode A. Het rangnummer dat in Studielink is geplaatst betreft derhalve een onjuist rangnummer. De VU blijft echter vasthouden aan deze – onjuiste – rangnummers.

Verkeerd rangnummer ontvangen?

Tegen besluiten met betrekking tot de selectie kan je bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van de onderwijsinstelling.

Let op! Je moet bezwaar aantekenen binnen zes weken nadat jij het besluit omtrent jouw selectie hebt ontvangen. Na deze zes weken is dit niet meer mogelijk.

Heeft een bezwaar kans van slagen?

Het is duidelijk dat er – onbedoeld – veel fouten zijn gemaakt door de VU: er is een selectiemethode gehanteerd die wettelijk verboden is en er zijn onjuiste mededelingen gedaan. De VU heeft in strijd gehandeld met velerlei dwingende bepalingen uit zowel de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en haar eigen reglementen. In voorkomende gevallen heeft een bezwaar dan ook zeker kans van slagen.

Voor veel studenten is het op dit moment onduidelijk of er ook bij hun selectieprocedure fouten zijn gemaakt. Ook voor deze studenten kan een bezwaarprocedure nuttig zijn. In het kader van een bezwaarprocedure kan immers het dossier worden opgevraagd en zal de VU haar besluit moeten toelichten. Dit kan duidelijkheid scheppen.

Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard en je alsnog in aanmerking komt voor toelating krijg je in principe een toelatingsbewijs voor hetzelfde inschrijvingsjaar. In drie gevallen krijg je echter een toelatingsbewijs voor het volgende inschrijvingsjaar:

  • Als er geen toelatingsbewijzen meer beschikbaar zijn voor het huidige jaar;
  • Als pas na 1 september een uitspraak wordt gewezen;
  • Als jij hier zelf om vraagt.

Meer informatie

Heb jij je aangemeld voor een numerus fixus-studie en heb jij – naar jouw mening – een verkeerd rangnummer toebedeeld gekregen? Stuur ons het selectiebesluit en een korte toelichting en één van onze advocaten onderwijsrecht kan bepalen of een bezwaar kans van slagen heeft. Mail hiervoor naar: vandamme@honoreadvocaten.nl.