CBE/COBEX

Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een College van beroep voor de examens (CBE of COBEX) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren.

Lees meer over CBE/COBEX

CBHO

Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.

Lees meer over CBHO

Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.

Lees meer over geschillenadviescommissie

Spoedprocedure/Vovo

Studenten die een bindend studieadvies krijgen, studenten waarvan de toelating of inschrijving wordt geweigerd, studenten aan wie geen extra tentamenkans wordt toegekend en studenten die van een tentamen of van het onderwijs worden uitgesloten vanwege een beschuldiging van plagiaat of fraude… dit overkomt jaarlijks veel studenten. Studievertraging dreigt. Wat nu?

Lees meer over Spoedprocedure/Vovo